Chapter 8.
bba.JPG
Scan10011.JPG
32.
Helen, Jason and Dan wanted to open the chest, but they didn't have the key. The pirates gave them a map, and following instructions, they found the key that was hidden in a tree.

Helēna, Džeisons un Dans gribēja atvērt lādi, bet viņiem nebija atslēgas. Pirāti iedeva viņiem karti un sekojot norādēm, viņi atrada atslēgu, kura bija paslēpta kokā.


Scan10017.JPG
33.
Then a bear came and told them, that it was not the real map. The pirates had cheated them. The bear was so kind and showed them where real key was hidden.

Tad pienāca lācis un teica, ka šī karte nav īstā. Pirāti bija viņus piemānījuši. Lācis bija labs un viņš parādīja, kur noslēpta īstā lādes atslēga.


Scan10018.JPG
34.
The pirates had left their ship. Helen, Jason and Dan sneaked into it and opened the chest. There was a lot of money in it.

Kad pirāti bija devušies prom no sava kuģa, Helēna Džeisons un Dans ielavījās tajā un atslēdza lādi. Lādē bija daudz naudas.


Picture_001.jpg
35.
They put the chest into their ship and took it to a country, where children have hard times - they have nothing to eat. They gave the money to these children, so that they could buy what they needed.

Viņi šo lādi lika savā kuģī un veda uz to zemi, kur bērniem bija ļoti grūti - nav ko ēst. tad viņi sadalīja šo naudu bērniem, lai viņi var nopirkt to ko vajag.


Picture_004.jpg
36.
The pirate ship was sunk, so that they could never come to this country again.

Pirātu kuģis tika nogremdēts, lai viņi nekad nevarētu atbraukt uz šo zemi.


Scan10020.JPG
37.
Helen, Jason and Dan wanted very much to get home...

Helēnai, Džeisonam un Danam ļoti gribējās uz savām mājām...


seta2.jpg Previous (UK)

seta.jpgNext (PT)

Chapter 1 - Chapter 2 - Chapter 3 - Chapter 4 - Chapter 5 - Chapter 6 - Chapter 7- Chapter 8- Chapter 9